» Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών