» Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου Του Αίμου